مدیریت پیمان


مدیریت و کنترل پیشرفت مالی پیمان ها (کارفرمایی وپیمانکاری ) از مزایای استفاده از نرم افزارهای راهکار مدیریت پیمان است . پوشش فرایند انواع صورت وضیعت ها(عادی ،اصلاحی،تعدیل و...) و همچنین کنترل و ردیابی ابلاغیه ،اصلاحیه و الحاقیه پیمان را انجام دهید در ادامه نرم افزارهای این حوزه بررسی کنید ...

ویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • مناسب کسب و کارهای پیمانکاری
 • محاسبات بهای تمام شده هر پیمان
 • کنترل های اطلاعات وارد شده به سیستم بهای تمام شده
 • تعیین دوره های محاسباتی بهای تمام شده
 • تعریف قراردادهای پیمانکاری (کارفرمایی و پیمانکاری) پشتیبانی از فرایندهای پیمان هم در بالادستی و هم در پیمانهای پایین دستی
 • سرعت بالای محاسبات دقیق و کنترل صورت وضعیتهای هر پیمان
 • قابلیت نگهداری کاردکس و نمایش خلاصه وضعیت هر پیمان
 • پشتیبانی عملیات مالی پیمان برای هر فعالیت اسنادحسابداری صورت وضعیت ها ،اسناد حسن انجام کار، ضمانتنامه ها و ...

حسابداری پیمان


ویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • تعریف قراردادهای پیمانکاری (کارفرمایی و پیمانکاری)
  پشتیبانی از فرایندهای پیمان هم در بالادستی و هم در پیمانهای پایین دستی
 • سرعت بالای محاسبات دقیق و کنترل صورت وضعیتهای هر پیمان
 • قابلیت نگهداری کاردکس و نمایش خلاصه وضعیت هر پیمان
 • پشتیبانی عملیات مالی پیمان برای هر فعالیت
  اسنادحسابداری صورت وضعیت ها ،اسناد حسن انجام کار، ضمانتنامه ها و ...

برخی از امکانات

 • تعریف قرارداد ها
 • اضافه/کسر: نوع کسر یا اضافه
 • تعیین نوع سند قرارداد: اصلی، تغییر مقادیر و ....
 • نوع تغییرات: در صورت اصلاحیه
 • نوع قرارداد: که کارفرمایی است یا پیمانکاری است
 • نوع عقد قرارداد: قراردادی یا سفارش خرید
 • درصد مجاز تغییرات: تعیین چند درصد متغییرات کسورات یا اضافات قرارداد
 • تعیین مبالغ و نوع ارز هر قرارداد
 • تعیین حسابها
 • صدور سند های صورت وضعیت
 • تعیین درصد تایید شده پیمانکار
 • تعیین درصد تایید شده مشاور
 • تعیین درصد تایید شده کارفرما
 • مبلغ تاییدی کارفرما
 • صورت وضعیت های پیمانکاران

برخی از گزارشات

 • طراحی ساده گزارشات و ایجاد گزارشات نموداری
 • نمایش تمامی گزارشات داخل جداول قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت پرینت
 • ارسال تمامی جداول به فرمهای HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel و ارسال تمامی انها بصورت ایمیل
 • کارت قرارداد
 • خالص دوره
 • خالص پرداختی
 • گزارش صورت وضعیت
 • گزارش هزینه و درآمد
 • گزارش صورت خلاصه
 • گزارش کسورات و اضافات

بهای تمام شده پیمان


برخی از امکانات

 • شناسایی و تفکیک کالاها در سیستم انبار شامل (مواد اولیه، کالاهای نیم ساخته، محصولات) مربوط به پیمانها
 • تعریف و تفکیک مراکز هزینه با دو رویکرد ( خدماتی، اداری و تشکیلاتی ) و (کارمزدی و غیر کارمزدی)
 • شناسایی ظرفیت هزینه های تبدیل (دستمزد و سربار) به تفکیک هر یک از مراکز هزینه / پیمان
 • تعیین حسابهای بهای تمام شده پیمان
 • شناسایی هزینه های تبدیل و رفتار هر یک از هزینه هادر هر یک از مراکز هزینه پیمانها
 • تعریف مبانی (محرک های) تسهیم هزینه ها به تفکیک پشتیبانی و خدماتی (هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم)برای دوره های استاندارد و دوره های واقعی محاسباتی
 • تعیین مقادیر هزینه های استاندارد به ازای هر یک از عوامل هزینه و مراکز هزینه
 • تعیین الگوی تسهیم هزینه ها برای دوره های استاندارد
 • سند تسهیم هزینه ها
 • بستن حساب هزینه های پیمان
 • محاسبه بهای تمام شده هر پیمان

برخی از گزارشات

 • طراحی ساده گزارشات و ایجاد گزارشات نموداری
 • نمایش تمامی گزارشات داخل جداول قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت پرینت
 • ارسال تمامی جداول به فرمهای HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel و ارسال تمامی انها بصورت ایمیل
 • صدور اسناد حسابداری مربوط به محاسبات پیمان
 • کارت هزینه و بهای تمام شده هر پیمان
 • گزارشات تحلیلی با دسترسی سریع وکاربری آسان

برخی از مشتریان کوثر سامانه پرداز