مدیریت بازرگانی


از دستاوردهای راهکار بازرگانی کنترل عملیات، کالا و گردش فرم ها در سطح سازمان، شعب و مراکز مختلف با استفاده از ابزارهای ساده همراه با دسترسی سریع وآسان به گزارشات در بسترهای مختلفی ارتباطی ازجمله شبکه محلی و اینترنت است.

انبار و حسابداری انبار


ویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • قابلیت ایجاد و پیکربندی انواع اسناد مرتبط با انبار مطابق فرایندهای سازمان به تعداد مورد نیاز و نامحدود
  ظرفیت طراحی و ریز نمودن عملیات انبار در فرم های ورودی و خروجی مختلف و تهیه گزارشات مرتبط
 • امکان تعریف فرایند های انبار و ارجاع و مشاهده اسناد در کارتابل
  همسان سازی فرایند سازمانی با فرایند گردش کالا و ارتباط سیستمی با سیستم های موجود سازمان
 • استفاده در قالب زبانهای گوناگون .فارسی ،انگلیسی ،عربی و..(Multi Lingual)
 • اجرای سیستم و انجام عملیات ازراه دور بصورت اینترنتی
  اتصال آسان شعب و دفاتر با دفتر مرکزی در یک محیط کاربری بصورت آنلاین
 • گزارشات تجمیعی و مرور کالا ، خدمات و.. در سطح شرکتهای گروه (Holding) ودر دفاتر و شعب (Multi Office)
 • تعریف انواع واحدهای پولی و ارزی به صورت نامحدود (Multi Currency)

برخی از امکانات

 • معرفی انواع اسند انبار براساس فرایندهای موردنیاز گردش انبار (تعدادی/ریالی)بدون محدودیت
 • تعریف انواع واحدهای سنجش برای کالا و تبدیل به یکدیگر بدون اسناد ورود و خروج غیر ضروری
 • تعیین پیش فرض های مناسب به ازای هر نوع سند انبار
 • ذخیره اسناد در 6 وضعیت یادداشت،"عادی"،"بهنگام"،"ریالی" و "سند حسابداری"و "ابطالی"
 • اعمال محدودیت برای کاربران در دسترسی به انواع اسناد با توجه به انبار و وضعیت سند
 • تعیین مبنا برای هر نوع سند امکان اجباری با اختیاری کردن مبنا
 • انبار داری به روش دائم و با انواع محاسبه ارزش "میانگین متحرک"،fifo و شناسائی ویژه
 • تعریف اسناد امانی(باریالی/بدون ریال)
 • تعریف اسناد بدون تاثیر ریالی
 • تعریف اضافات و کسور به صورت نامحدود
 • انتخاب مالیات به ازای هر سند یا هر قلم سند انبار
 • تعیین کلیشه کلیشه سند حسابداری به ازای هر نوع سند انبار و هر نوع اضافات/کسور
 • تعریف کلیشه انبارگردانی(تعداد شمارش،کالاهای مورد نظر در شمارش های بعد و...)
 • صدور تگ انبار
 • تغییر محل فیزیکی و تبدیل بسته بندی

برخی از گزارشات

 • گزارش کاردکس کالا(تعدادی/ریالی) به تفکیک انبار ،شرکت ،ردیابی کالا و...
 • گزارش مرور کالا بر اساس کالا، انبار، طرف مقابل، طبقه کالا و ترکیبی براساس تعیین نوع اسناد
 • گزارش لیست اسناد
 • گزارش خلاصه گردش کالا در هر یک از انبارها
 • گزارش آنالیز اسناد
 • گزارشات انبارگردانی
 • گزارش خرید فصلی
 • گزارش عوامل افزاینده و کاهنده
 • گزارش کنترل موجودی
 • گزارش حداقل و حداکثر موجودی
 • گزارش کالای امانی
 • گزارش اسناد انبار به تفکیک طرف مقابل،ویژگی ها
 • گزارش درخواست کالا

فروش و حسابداری فروش


ویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • قابلیت ایجاد و پیکربندی انواع اسناد مرتبط با فروش مطابق فرایندهای سازمان به تعداد مورد نیاز و نامحدود
  ظرفیت طراحی و ریز نمودن عملیات فروش در فرم های سفارش و فروش و... مختلف و تهیه گزارشات مرتبط
 • امکان تعریف فرایند های فروش و ارجاع و مشاهده اسناد در کارتابل
  همسان سازی فرایند سازمانی با فرایند گردش کالا و ارتباط سیستمی با سیستم های موجود سازمان
 • پشتیبانی انواع قوانین قیمت گذاری و تخفیفات، پروموشن ها ،هدایا و اشانتیون و... برای مشتریان ،کالا ،مناطق و..
 • گزارشات تجمیعی و مرور کالا ، خدمات و.. در سطح شرکتهای گروه (Holding) ودر دفاتر و شعب (Multi Office)
 • تعریف انواع واحدهای پولی و ارزی به صورت نامحدود (Multi Currency)
 • کنترل و ردیابی مراحل فروش و گزارشات مدیریتی فروش کالا ،خدمات
 • گزارشات ماتریسی مرور فروش
  در دسترس بودن کلیه اطلاعات فرم های فروش و گردش فروش وخدمات در یک گزارش ماتریسی و ردیابی کل به جزء و بلعکس(در سطح مشتری ،کالا،گروه کالا،عوامل کسور و اضافات ،بازاریاب،مناطق فروش و...)
 • کنترل و ردیابی مراحل فروش و گزارشات مدیریتی فروش کالا ،خدمات

برخی از امکانات

 • ثبت ضمانت های دریافتی از مشتریان
 • معرفی ضامن های هر مشتری
 • ثبت ضمان های دریافتی از هر ضامن
 • کنترل اعتبار و ارزش ضمانت های(مشتری و ضامن ها)با میزان بدهی مشتری هنگام صدور اسناد فروش
 • گزارشات تسویه فاکتورها وارتباط فروش کالا و خدمات با وصول
 • تعیین وضعیت مشتری(لیست معلق ،خوش حساب و...)
 • تعیین اعتبار نقد وچک برای مشتریان
 • امکان فعال و غیرفعال کردن مجوز سند فروش اعتباری
 • کنترل بدهی مشتری با اعتبار نقد و چک در هنگام صدور سند فروش
 • تعیین مهلت تسویه برای هر یک از انواع اسناد فروش
 • امکان تعیین مبلغ پیش فرض تخفیف برای هر مشتری
 • معرفی روشهای متفاوت ارسال کالا
 • اختصاص اطلاعات پیش فرض نحوه ارسال کالا برای مشتری
 • ثبت پیام ها و هشدار های متفاوت برای هر مشتری مرتبط با انواع اسناد فروش
 • نمایش هشدارهای فعال در هنگام صور انواع سند فروش
 • صدور انواع بیجک با استفاده از اطلاعات نحوه ارسال
 • تنظیم چاپ اتوماتیک برچسب اطلاعات ارسال هنگام چاپ فاکتور فروش
 • تعریف شابلون سند حسابداری هر فرم به تفکیک درصورت نیاز
 • معرفی گروهبندی مشتریان
 • معرفی بازاریاب ها و مراکز فروش
 • معرفی قالب اطلاعاتی ویژگیهای مورد نیاز برای طبقه کالا/خدمات
 • تعیین انواع قیمت برای کالا/خدمات بر اساس نوع ارز، منطقه جغرافیایی(کشور،استان،شهر)، نوع فاکتور و ...
 • صدور انواع فاکتور فروش(تجاری،فروشگاهی، نقدی،اعتباری و ...)
 • صدور پیش فاکتور با تعیین مهلت اعتبار
 • ثبت سفارش مشتریان و امکان رزرو کالا هنگام ثبت سفارش
 • صدور فاکتور مرجوع فروش (باسابقه، بدون سابقه)
 • ثبت مبالغ در اسناد بر اساس ارزهای مختلف
 • صدور انواع اسناد بر اساس ارزهای مختلف
 • صدور انواع اسناد فروش کالا و خدمات
 • امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور، فاکتور فروش به حواله انبار و مرجوع فروش به رسید انبار
 • گزارشات تسویه فاکتور و فاکتورهای باز مشتریان
 • تعیین بازاریاب و درصد بازاریاب هنگام صدور اسناد فروش
 • تعیین مراکز فروش هنگام صدور اسناد فروش
 • ثبت دریافت های مرتبط با هریک از اسناد فروش
 • تعیین انبار برای هر یک از ا قلام اسناد فروش
 • تعیین بازاریاب برای هر یک از اقلام اسناد فروش
 • ثبت درصد تخفیف برای هریک از اقلام اسناد فروش
 • ثبت تخفیف، کسور و اضافات(درصدی، مطلق) برای هریک از اسناد فروش
 • معرفی قوانین تخفیف پلکانی برای اقلام و کل سند فروش
 • معرفی انواع فوانین تخفیف بر اساس گروه مشتریان، گروه کالا/خدمات، نوع فاکتور و...
 • تنظیم ثبت مالیات و عوارض به طور ا توماتیک برای هر یک از طبقه کالا/خدمات
 • ارتباط با سیستم انبار وتنظیم کنترل موجودی هنگام صدور فاکتور فروش
 • امکان طراحی نامحدود انواع چاپ اسناد فروش
 • کنترل / هشدار مهلت تسویه فاکتورهای مشتریان
 • ارسال تمامی جداول سیستم ها به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel

برخی از گزارشات

 • گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فروش به مشتریان
 • گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فروش بازاریاب ها
 • گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فوش هر یک از کالا/ خدمات
 • گزارش مرور فرش (بررسی تحلیلی فروش بر اساس اطلاعات مختلف و ریز شدن بر اساس سایر اطلاعات بصورت ماتریسی)
 • گزارش سود و زیان ناخالص دوره ای مشتریان
 • گزارش سودو وزیان ناخالص دروه ای کالاها
 • گزارش/ هشدار نقطه سفارش کالاها
 • گزارش / هشدار مهلت تسویه اسناد
 • گزارش محاسبه پورسانت بازاریابها بر اساس فاکتورها و مبالغ وصول شده
 • گزارش فاکتورهای تسویه شده / نشده
 • گزارش بدهی مشتریان

فروش اینترنتیویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • قابلیت ایجاد درگاههای ارتباطی ارتباط کامل بین های سازمان به تعداد مورد نیاز و نامحدود
  ظرفیت طراحی و ریز نمودن عملیات فروش در فرم های سفارش و فروش و... مختلف و تهیه گزارشات مرتبط
 • امکان تعریف فرایند های فروش و ارجاع و مشاهده اسناد در کارتابل
  همسان سازی فرایند سازمانی با فرایند گردش کالا و ارتباط سیستمی با سیستم های موجود سازمان
 • ارتباط با پرداخت مشتریان (لحظه خرید/ زمان تحویل ) و نرم افزار دریافت و پرداخت
 • ارتباط با نرم افزار انبار و تعیین نحوه خروج و ارسال کالا
 • ارتباط با سیستم فروش و حسابداری فروش در ثبت اتوماتیک فاکتورهای فروش
 • ارتباط با سیستم انبار و حسابداری انبار در ثبت اتوماتیک فاکتورهای خرید

برخی از مشتریان کوثر سامانه پرداز