راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS
انبار و حسابداری انبار
امكانات
 • معرفی انواع اسناد انبار (تعدادی/ ریالی) بدون محدودیت
 • تعیین پیش‌فرض‌های مناسب به ازای هر نوع سند انبار
 • ذخیره اسناد در 6 وضعیت "یادداشت"، "عادی"، "بهنگام"، "ریالی" و "سند حسابداری"و "ابطالی"
 • اعمال محدودیت برای كاربران در دسترسی به انواع اسناد با توجه به انبار و وضعیت سند
 • تعیین مبنا برای هر نوع سند و امكان اجباری یا اختیاری كردن مبنا
 • انبار داری به روش دائم و با انواع محاسبه ارزش "میانگین متحرك"، "FIFO" و شناسائی ویژه
 • تعریف اسناد امانی (با ریالی/ بدون ریالی)
 • تعریف اسناد بدون تاثیر ریالی
 • تعیین انبار به ازای هر قلم از اسناد انبار
 • تعیین طرف مقابل به ازاء هر قلم از اسناد انبار
 • ثبت عوامل موثر در صدور سند حسابداری برای هر سند انبار یا به ازای هر قلم سند انبار
 • تعریف اضافات و كسور به صورت نامحدود
 • انتخاب مالیات به ازای هر سند یا هر قلم سند انبار
 • تسهیم اضافات و كسور به منظور تاثیر در ارزش موجودی كالاها
 • تعریف تعداد نامحدود طبقه كالا
 • تعیین كلیشه سند حسابداری به ازای هر نوع سند انبار در هر طبقه كالا
 • تعیین كلیشه سند حسابداری به ازای هر نوع سند انبار و هر نوع اضافات/كسور
 • امكان عامل گذاری اسناد و تغییر شرح اسناد به دلخواه
 • امكان دسته بندی اسناد بصورت دلخواه به ازای هر روز یا هر نوع سند جهت صدور سند حسابداری
 • كنترل ترتیب كدگذاری و تاریخی اسناد انبار
 • معرفی انواع كدگذاری اسناد انبار
 • تعریف كلیشه انبارگردانی (تعداد شمارش، كالاهای مورد نظر در شمارش های بعد و ...)
 • صدور تگ انبار
 • سند انتقال انبار به انبار
 • سند تغییر محل فیزیكی و تبدیل بسته بندی
گزارش ها
 • گزارش كاردكس كالا (تعدادی/ ریالی)
 • گزارش مروركالا بر اساس كالا، انبار، طرف مقابل، طبقه كالا و تركیبی
 • گزارش لیست اسناد
 • گزارش خلاصه گردش كالا در هر یك از انبارها
 • گزارش آنالیز اسناد
 • گزارشات انبارگردانی
 • گزارش خرید فصلی
 • گزارش عوامل افزاینده و كاهنده
 • گزارش كنترل موجودی
 • گزارش حداقل و حداكثر موجودی
 • گزارش كالای امانی
 • گزارش اسناد انبار به تفكیك طرف مقابل، ویژگی ها
 • گزارش درخواست كالا
 • گزارش وضعیت اسناد
 • گزارش كنترل با حسابداری و فروش