• مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات، انتشارات قدیانی، انتشارات ققنوس سازمان سمت، دانشگاه پیام نور و . . .
    • شركت‌های پیمانكاری و تولیدی
    • تانا انرژی، سرمایه‌گذاری نور دنا، فراب، اینترنشنال و . . .
    • پخش مویرگی (گرم و سرد )
    • دامداران، پاژن، . . .