راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS
امكانات
 • ثبت دریافت نقد، چك، حواله و ...
 • ثبت پرداخت نقد، چك، واگذاری اسناد دریافتنی و ...
 • ثبت دریافت و پرداخت بر اساس ارزهای مختلف
 • معرفی انواع موجودی خزانه (نقد(ریالی-ارزی)، اسناد بهادار و مدت دار، مسكوكات و ...)
 • معرفی انواع عملیات خزانه مطابق فرایندهای سازمان (دریافت نقد، پرداخت نقد، پرداخت چك روز، پرداخت چك مدت و ....)
 • تعیین تاثیر هریك از عملیات خزانه بر موجودی‌های خزانه
 • معرفی انواع اسناد بهادار (چك، سفته وضمانت نامه بانكی و ...)
 • معرفی انواع وضعیت های هریك از انواع اسناد بهادار
 • تعریف تغییر وضعیت اسناد بهادار بر اساس هر یك از عملیات های خزانه
 • معرفی بانك و شعب بانك
 • معرفی حساب‌های بانك و طراحی قالب چاپ چك به طور پیش فرض
 • معرفی صندق ها و تعیین مسئول هر صندوق
 • معرفی دسته چك و قالب چاپ مرتبط با هر دسته چك
 • ثبت انواع سند خزانه (دریافت، پرداخت، انتقال منبع به منبع و ...)
 • ثبت انواع پرداخت (نقد، چك و ...) به چند دریافت كننده
 • ثبت انواع دریافت (نقد، چك و ... ) از چند پرداخت كننده
 • معرفی موضوع های (بابت های) مرتبط با دریافت و پرداخت
 • معرفی شابلون صدور سند حسابداری برای انواع عملیات خزانه و موضوع های دریافت و پرداخت
 • امكان چاپ صدور قبض پرداخت و دریافت برای هر دریافت و پرداخت
گزارش ها
 • گزارش گیری از اسناد دریافتنی در هر مرحله از عملیات (اعم از اسناد نزد بانك، وصول شده، واگذار شده، عودت شده، برگشتی و ...)
 • گزارش گیری از اسناد پرداختنی و هرم مرحله از عملیات (اعم از پرداخت شده، پاس شده، برگشت شده، عودت و ...)
 • گزارش لیست اسناد موجود در صندوق
 • گزارش لیست اسناد درجریان وصول
 • گزارش پیشرفته مرور خزانه جهت كنترل عملیات خزانه