راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS
حسابداری تجمیعی
گزارش ها
  • دریافت كلیه گزارش های سیستم حسابداری مالی به صورت تجمیعی از اطلاعات شركت ها
  • دریافت گزارش تراز تجمیعی
  • دریافت گزارش تجمیعی اشخاص و شركت ها
  • دریافت گزارش مقایسه ای ماهانه و سالانه بر اساس تجمیع اطلاعات شركت ها